Anvisningar för renovering

I början av juli 2010 trädde den nya lagen om bostadsaktiebolag i kraft. Ett av de viktigaste områdena på vilket lagen berör invånare i bostadsaktiebolag är lägenhetsrenoveringar. I lagen stadgas om aktieägarens anmälningsskyldighet i fråga om eget underhålls- och ändringsarbete i en lägenhet. Här följer de viktigaste anvisningarna i fråga om ovan avsedda arbeten.

PLANERING AV RENOVERING

En aktieägare ska anmäla till bostadsaktiebolaget om lägenhetsrenoveringar, som

 • kan inverka på fastighetens konstruktioner
 • kan inverka på grannlägenheterna

Exempel på underhållsarbeten, för vilka anmälan åtminstone ska göras:

 • underhållsarbete i badrum, om man rör fuktspärrar eller förnyar ytstrukturer eller om man rör vattenarmatur eller vatten- och avloppsrör
 • underhållsarbete i kök, om man rör vattenarmatur eller vatten- och avloppsrör
 • underhållsarbete i vilket man rör ljudisoleringar
 • underhållsarbete i vilket man rör el- eller datakablar
 • underhållsarbete i vilket man rör bärande konstruktioner
 • byte av plastmatta i en lägenhet till t.ex. laminat

I praktiken omfattar anmälningsskyldigheten alltså inte inredningsrenoveringar, i vilka man endast utför målnings- och tapetseringsarbete eller förnyar lägenhetens fasta möbler utan att röra vvse-utrustning som omfattas av bostadsbolagets renoveringsansvar.

Om du inte är säker på om det krävs en anmälan för en planerad renovering lönar det sig att kontakta disponenten.


ANMÄLAN

Anmälan ska göras SKRIFTLIGT till bostadsaktiebolagets representant (disponenten) innan underhållsarbetet startar. Till anmälan ska fogas tillräckliga dokument över det arbete som ska utföras (arbetsbeskrivning, ritningar, tidpunkt, vem som utför arbetet m.m.).

Disponentbyrån har uppgjort en färdig blankett för anmälan, som kan skickas elektroniskt från vår webbplats (www.isannointihissa.fi). Man kan också be om en blankett på vårt kontor.

ARBETET FÅR INTE STARTA INNAN BOLAGET HAR HAFT SKÄLIG TID ATT BEHANDLA ANMÄLAN!

Till aktieägaren skickas ett skriftligt svar angående behandlingen av anmälan, i samband med vilket man meddelar om eventuell begäran om tilläggsutredningar samt om eventuellt ordnande av övervakning.

ASBEST

Den nya asbestlagen trädde i kraft i början av år 2016. Enligt lagen måste en asbestkartläggning alltid göras i alla fastigheter som har färdigställts före år 1994. Den här kartläggningen är obligatorisk och för kostnaderna svarar aktieägaren. Mer information finns i en separat bilaga.

Asbestin kartoitusvelvollisuus osakkaan huoneistoremontissa
Asbestiohje - osakkaat ja asukkaat

UNDERHÅLLSARBETET STARTAR

Bostadsaktiebolaget har rätt att övervaka underhållsarbetet, vilket betyder att styrelsen har lagstadgad rätt att skaffa en kompetent övervakare för övervakning av underhållsarbetet. Om aktieägaren har tillgång till en egen övervakare med tillräcklig kompetens och erfarenhet kan han eller hon föreslå denna för styrelsen på samma blankett som anmälningen om underhållsarbetet görs.
Det är alltid aktieägaren som svarar för övervakningskostnaderna.

NÄR UNDERHÅLLSARBETET ÄR FÄRDIGT

 • övervakaren inlämnar alltid en skriftlig övervakningsrapport till bostadsaktiebolaget
 • bostadsaktiebolaget förvarar aktieägarnas anmälningar och upprätthåller en lägenhetsspecifik bokföring över dessa
 • i fortsättningen ska i disponentintyget anges även sådana lägenhetsspecifika underhållsarbeten som har utförts efter den nya lagens ikraftträdande och vilka omfattas av anmälningsskyldighet

KOM IHÅG

 • Vid underhållsarbeten måste alltid god byggnadssed iakttas.
 • De som utför arbetet måste ha tillräckligt yrkeskunnande.